Пријава за припремну наставу

Припремна настава из математике

Припремна настава из физике

Припремна настава из хемије

Пријава за припремну наставу

Рударско-геолошки факултет у Београду организује припремну наставу из математике, физике и хемије за полагање пријемног испита на Рударско-геолошком факултету. Припремна настава почиње 31.03.2018. године и одржаваће се суботом у просторијама Рударско-геолошког факултета.

Планом је предвиђен фонд часова распоређен у седам недеља по 5 часова укључујући и пробни тест последње недеље наставе. Припремну наставу држе професори и асистенти математике, физике и хемије Рударско-геолошког факултета. Часови су организовани тако да се у блок настави сваког викенда обради по једна или две тематске јединице заступљене на пријемном испиту. Детаљан план рада кандидати ће добити на првом часу.

Пријављивање заинтересованих кандидата које ће се обавити до 20.03.2018. као и све додатне информације могу се добити у одељењу за студентска и наставна питања (соба 161 и 162), на телефон 011 3219 288, 011 3219 104 и 011 3219 141 или на е-маил: studentska_sluzba@rgf.bg.ac.rs

Цена курса је 10.000,00 динара.
Уплате се врше на жиро рачун: 840-1812666-47, позив на број: 10689.
Прималац: Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, Београд.
Сврха уплате: Припремна настава за пријемни испит на РГФ

Приликом пријаве за припремну наставу потребно је доставити уплатницу и попунити образац пријаве. Образац преузети ОВДЕ.

Припремна настава из математике

Кратак опис курса

Реализација припремне наставе предвиђена је кроз 33 часа. Садржај курса за пријемни испит из математике је подељен на 12 области. Предвиђено је да се свака област вежба 2 часа. Сав садржај који ће бити представљен на припремној настави ће бити потпомогнут електронским курсем који је јавно доступан. Настава ће се одвијати суботом. Сваке суботе одржавало би се по пет часова, од тога четири часа представља настава, док је пети час предвиђен за интерактивни рад и питања полазника курса. На самом крају припремне наставе одржаће се пробни пријемни тест. Предвиђени период за реализацију курса је 7 недеља.

33 часа
+ Електронски курс
+ домаћи задаци
+ пробни тест

Групе за извођење наставе су до 20 студената.

Програм

Курсем ће се обрадити следеће теме:

 1. Изрази, Квадратне једначине и неједначине, Ирационалне једначине и неједначине
 2. Експоненцијалне једначине и неједначине, Логаритамске једначине и неједначине
 3. Планиметрија, Стереометрија, Аналитичка геометрија, Кружница, Теоријски увод
 4. Системи линеарних једначина, Проценти и пропорције, Прогресије
 5. Линеарне функције, Линеарне једначине и неједначине
 6. Рационалне неједначине, Аналитичка геометрија

Задаци који се раде су искључиво задаци са ранијих припремних испита за Рударско-геолошки факултет.

Припремна настава из физике

Кратак опис курса

Реализација припремне наставе предвиђена је у 30 часова. Садржај курса за пријемни испит из физике је подељен у 5 наставних целина. Настава би се изводила суботом по предвиђеном распореду. На самом крају припремне наставе био би одржан пробни пријемни тест. Предвиђени период за реализацију курса је 10 недеља.

Распоред одржавања припремне наставе

Термин Датум Област Бр. часова
I 31. март Механика: кинематика и динамика кретања; механика еластичних деформација, осцилација и таласа; механика флуида. 3
II 7. април 3
III 14. април Молекуларна физика и калорика: једначина стања идеалног гаса; калориметрија; закони топлотног ширења тела. 3
IV 21. април 3
V 28. април Основе физике електричних и магнетних појава: електростатика; електродинамика; електромагнетика. 3
VI 5. мај 3
VII 12. мај Оптика: геометријска оптика; таласна оптика; корпускуларна теорија светлости 3
VIII 19. мај 3
IX 26. мај Увод у атомску и нуклеарну физику: Боров модел атома и Паулијев принцип; физика атомског језгра. 3
X 2. јун Пробни пријемни тест 3

За припремну наставу из физике користи се следећа литература:

 1. Д. Грубор, Д. Николић, Збирка задатака из физике за припрему пријемних испита, Рударско-геолошки факултет, Београд 2001.
 2. D. Halliday, R. Resnick and J. Walker, Fundamental of Physics, Quad graphics 2014.
 3. Литература за природно-математички смер гимназије.

Наставу за припрему кандидата држаће асистент Драгуин Јовковић, мастер физичких наука.

Припремна настава из хемије

Кратак опис курса

Реализација припремне наставе предвиђена је у 30 часова. Садржај курса за пријемни испит из хемије је подељен на 15 наставних целина. Настава би се изводила суботом по предвиђеном распореду. На самом крају припремне наставе био би одржан пробни пријемни тест. Предвиђени период за реализацију курса је 10 недеља, уз могућност спајања појединих наставних области и скраћења времена трајања припремне наставе.

Распоред одржавања припремне наставе

Термин Датум Област Бр. часова
I 31. март Структура атома, пеиодни систем, хемијске везе, кинетика и хемијска равнотежа. 3
II 7. април Релативна атомска и молекулска маса, мол, моларна маса. 3
III 14. април Раствори, концентрације (моларна, масена и процентна) 3
IV 21. април Електроличка дисоцијација, степен дисоцијације, константа дисоцијације;
Јонске реакције, јоснке концентрације, киселине, базе и амфолити
3
V 28. април Јонски производи воде, pH, pOH, соли, добијање соли, пуфери 2
VI 5. мај Хидролиза, производ растворљивости 2
VII 12. мај Особине раствора (колигативне), редокс реакције, електрохемија 3
VIII 19. мај Оксиди, хидриди, особине елемената и једињења 3
IX 26. мај Изомерија, угљоводоници, хетероциклична једињења 2
X 2. јун Алкилхалогениди, алкохоли, феноли, алдехиди, кетони 2
XI 9. јун Карбоксилне киселине, супституисане киселине, деривати киселина, деривати угљене киселине 2
амини, нитрој једињења, једињења сумпора 2

За припремну наставу из физике користи се следећа литература:

 1. М. Ракочевић, Р. Хорват, Општа хемија за први разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1993.
 2. С. Рајић, Неорганска хемија за ИИ разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2011.
 3. А. Стојиљковић, Хемија за ИИИ разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2012.
 4. Ј. Петровић, С. Велимировић, Хемија за ИВ разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 1994-2012.
 5. М. Илић, З. Недић, Збирка задатака из хемије за припрему пријемног испита, Рударско-геолошки факултет, Београд 2014.

Наставу за припрему кандидата држали би чланови Катедре за хемију. У случају већег броја кандидата, припремна настава била би организована у две или више равномерно распоређених група.